تماس با ما

ساعت کاری فروشگاه: ۹/۳۰ تا ۱۳ و ۱۶:۳۰  تا ۲۱:۰۰

آدرس فروشگاه:
گیلان – صومعه سرا – تولم شهر – جنب بانک ملی – فروشگاه چیپ تولز

شماره تماس:

013-44362704

تلفن همراه:
09358908556

پست الکترونیک:

CHEAPTOOLS.IR@GMAIL.COM